Utveckling av bebyggelse

utveckling & bebyggelse

"Lidingös småstadskaraktär ska prägla tillkommande bebyggelse i Centrum/Torsvik och övriga lokala centra med öppna ytor och grönska mellan flerbostadshusen. "

Skärmavbild 2021-09-23 kl. 19.41.47

utveckling & bebyggelse

"Lidingös småstadskaraktär ska prägla tillkommande bebyggelse i Centrum/Torsvik och övriga lokala centra med öppna ytor och grönska mellan flerbostadshusen. "

Utveckling av bebyggelse

Våra grundläggande värderingar

Lidingös enastående läge alldeles intill huvudstaden ger speciella fördelar. Samtidigt som vi får ta del av Stockholmsregionens stora utbud, erbjuder vår centralt belägna ö såväl båt- , bad- och skärgårdsliv som gröna oaser av lugn och stillhet. Det är dessa unika värden som tillsammans med den tidiga villastads- och gårdsbebyggelsen skapar Lidingös särprägel.

Lidingö är Sveriges femte mest tätbefolkade kommun. Vi Moderater anser därför att vi ska vara rädda om parker och grönområden och att vi ska eftersträva ett återhållsamt bostadsbyggande. Vi anser också att Lidingös karakteristiska arkitektur och kulturmiljö ska skyddas och bevaras. Att Lidingö är en ö betyder att tillgänglig mark per definition är en ändlig resurs. Detta innebär att nybyggnation endast kan ske i begränsad omfattning.

Med ett återhållsamt bostadsbyggande behåller vi också Lidingös gröna karaktär. Vi vill samtidigt bevara och återskapa trevliga miljöer för såväl boende som rekreation och friluftsliv.

Moderaternas uppfattning är att Lidingös karaktär av villastad ska bevaras, med en balanserad fördelning av småhus och lägenheter. De senaste decennierna har den balansen rubbats genom att nästan uteslutande flerfamiljshus byggts. Vi vill därför prioritera markbostäder i olika skepnader där det passar.

Bebyggelse från alla tidsepoker på Lidingö har sina speciella kvaliteter och värden, och skiftningar i stil och arkitektur över tid är något som berikar vår stadsmiljö.

Vår byggpolitik ska präglas av varsamhet, lyhördhet, transparens och dialog med Lidingöborna. Byggpolitiken ska också vara långsiktig och förutsägbar.

utveckling av bebyggelse:

Hur det fungerar idag och utvecklingsmöjligheter

Lidingö centrum är mycket uppskattat av Lidingöborna. En försiktig, väl balanserad utveckling är viktigt för att Lidingö centrum ska fortsätta utvecklas samtidigt som den uppskattade småskaliga utemiljön finns kvar.

Rudboda torg står på tur för att rustas upp. Nya bostäder kommer att ersätta uttjänta byggnader och i samband med det skapa förutsättningar för en bättre fungerande dagligvaruhandel.

Kvarteret Brädgården (gamla Canada Byggs område) utvecklas till ett attraktivt bostadsområde att planläggas med villor. Närmast Kyrkvikens vatten föreslås en mindre park anläggas, där strandpromenaden ingår.

Högsätra utvecklas för att ersätta den gamla sjukhusbyggnaden med trevliga och småskaliga bostadskvarter och ett nytt Hälsans hus som ger Lidingöborna en god tillgång till vård- och omsorgstjänster.

De små och medelstora företagarnas behov av lokaler och anläggningar behöver beaktas. Lidingöbornas behov av service kräver ett livskraftigt lokalt näringsliv.

Lidingö har en viss brist på idrottsanläggningar. Lidingömoderaterna driver därför bland annat skapandet av ett utvecklat idrottsområde i Högsätra, upprustningen och utvecklingen av Lidingövallen och en ny simhall invid Dalénum.

Moderaterna vill därför

 • Orörda grönytor bevaras i största möjliga mån.
 •  Eftersträva restriktivitet vid förtätning av villaområden.
 •  Lidingös karaktär av villastad till stora delar får prägla tillkommande bebyggelse med bland annat öppna ytor och grönska mellan byggnaderna.
 •  Vid ny- och tillbyggnation ta stor hänsyn till omgivande byggnaders karaktär för att skapa en trevlig miljö. Låg bebyggelse eftersträvas.
 •  Bevara kulturhistoriskt värdefulla fastigheter och miljöer – särskilt områden och enskilda byggnader från den äldre gårdsbebyggelsen, 1800-talets sommarnöjesepok
  och den tidiga villastaden.
 • Tillföra kvaliteter som estetik, småskalighet och grönska i kommande stadsbyggnadsprojekt.
 •  Genomföra förändringar inom befintlig byggnation med stor respekt för de kringboende och övriga medborgare, så att störande transporter och buller
  minimeras.
 • Utveckla Lidingö centrum på ett välbalanserat sätt så att den uppskattade småskaliga utemiljön bevaras.
 •  Säkerställa en upprustning av Rudboda torg inom en nära framtid.
 •  Genomföra planerad utveckling av kvarteret Brädgården (gamla Canada Byggs område).
 •  Genomföra det pågående utvecklingsprojektet vid Högsätra. Vi vill stärka området som en attraktiv, innehållsrik och trygg stadsdel.

Ansvarig Byggnation

Vill du engagera dig?

Bli medlem i moderaterna! Vi behöver ditt stöd och engagemang så vi kan bli ännu starkare här på Lidingö.
Kontakta oss gärna och berätta mer om vem du är, vad du vill. Har du kanske något specialintresse, något du brinner för, något extra att bidra med?