Omsorg & stöd

omsorg & stöd

"Lidingömoderaternas vision är att det ska vara tryggt, säkert och stimulerande att leva och åldras på Lidingö"

900-omsorg

omsorg & stöd

"Lidingömoderaternas vision är att det ska vara tryggt, säkert och stimulerande att leva och åldras på Lidingö"

omsorg & stöd:

Våra grundläggande värderingar

Lidingömoderaternas vision är att det ska vara tryggt, säkert och stimulerande att leva och åldras på Lidingö. Vår vision omfattar också Lidingöbor med funktionsvariationer, som ska leva ett värdigt och meningsfullt liv. Vår utgångspunkt är en grundläggande tro på att människor vill fatta egna beslut om hur de ska leva sina liv. Självbestämmande och självständighet är två viktiga fundament.

Lidingömoderaterna vill att omsorg och stöd inom kommunen ska präglas av valfrihet och ska styras av Lidingöbornas egna val samt skötas på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt.

Lidingömoderaterna vill fortsätta att driva på för att konkurrensutsätta kommunala verksamheter med stöd av LOV (Lag om valfrihet). En reell valfrihet finns bara när det erbjuds val mellan tjänster under fungerande konkurrensutsättning. Genom att konkurrensutsätta välfärdstjänster skapar kommunen möjligheter för innovativa och kvalitativa lösningar. Olika aktörer kan utveckla nya och effektiva arbetssätt, bland annat genom ökad digitalisering.

omsorg & stöd:

Hur det fungerar idag och utvecklingsmöjligheter

En majoritet av Lidingöborna är nöjda med äldreboenden och hemtjänst. Verksamheterna kring stöd och hjälp till utsatta personer uppskattas också.

På Lidingö finns det boenden för såväl äldre som vill bo hemma och klara sig själva som för seniorer vilka har större behov av stöd och service och därför erbjuds olika anpassade särskilda boenden.

Olika former av boenden för våra seniora Lidingöbor finns i Rudboda, Torsvik, Baggeby, Högsätra, Mosstorp och Brevik. För de Lidingöbor som behöver extra mycket omvårdnad finns flera vård- och omsorgsboenden i Rudboda, Torsvik, Högsätra, Baggeby och Dalénum. Det finns god tillgång på dessa boenden på ön.

Valfriheten är stor och det finns privata och kommunala boenden, bostadsrätter och hyresrätter. Några boenden är från 55+, andra från 70+ och ett flertal olika särskilda boenden erbjuds efter biståndsbedömt behov. Lidingömoderaterna vill att alla ska känna sig trygga i sitt boende på Lidingö.

Pandemin som började i januari 2020 har pekat ut brister och svagheter i många av Sveriges samhällsfunktioner. Det blev speciellt synligt när smitta och sjukdom drabbade äldreboenden och visade bl.a. på bristande skyddsutrustning, avsaknad av kompetens inom geriatrik och smittskydd. Dessutom blottlades stora problem med kunskaper i det svenska språket. Det blev tydligt att många äldre upplevde ensamhet och kände ett stort behov av närhet.

En av de största utmaningarna med ambitionen att äldre ska må bra på Lidingö är det subjektiva och svårtolkade begreppet ”upplevd ensamhet”. Lidingömoderaterna vill lägga speciell uppmärksamhet på hur kommunen, likväl som andra delar av civilsamhället, kan bidraga till en ökad livsglädje hos äldre – oavsett var man bor.

Det är viktigt att Lidingöbor med funktionsvariationer och deras anhöriga upplever att kommunens insatser och verksamheter är välanpassade och av hög kvalitet. Alla har rätt till ett värdigt och meningsfullt liv. Gruppen med funktionsvariationer är en heterogen grupp vars behov varierar stort. Därför är det viktigt att omsorgen tar hänsyn till den enskilda individen.

Nolltolerans ska gälla för våld i nära relation och samarbetet mellan kommunen och frivilliga organisationer ska prioriteras. Missbruk i alla former måste kraftfullt och kontinuerligt motarbetas genom Lidingö kommuns eget arbete och stöd till frivilliga organisationer som t.ex. nattvandrande lidingöbor.

Moderaterna vill därför

 • Ställa högre krav på verifierade kunskaper i svenska språket hos personal som arbetar med äldre i hemtjänsten och på äldreboenden.

 • Säkerställa kunskapen inom geriatrik hos personal som arbetar på äldreboenden.

 • Under rådande covid-19 pandemi verka för att all personal som kommer i kontakt med äldre i sina arbeten med särskilda boenden och i hemtjänsten ska vara vaccinerade.

 • Minska antalet kontaktpersoner som en äldre med biståndsbedömda ärenden ska behöva träffa för olika behov inom stadens förvaltningar.

 • Minska antalet olika personer som äldre med hemtjänst och på äldreboenden får service och omsorg av, vilket kräver anpassade bemanningsscheman och anställningsformer.

 • Säkerställa att Lidingöbor på stadens äldreboenden lättare ska kunna få träffa och rådgöra med läkare.

 • Säkerställa god och näringsriktig mat för äldre genom Lidingö stads upphandlingar.

 • Fortsätta utvecklingen av mötesplatsen i Stadshuset.

 • Följa upp kvalitet och ekonomi i stadens egen hemtjänst och hos privata utförare. Se till att kontinuerligt notera uppmätta kvalitetsmått på stadens hemsida.

 • Uppmuntra aktiviteter som minskar den upplevda ensamheten hos äldre bland annat genom att verka för biståndsbedömda insatser mot upplevd ensamhet. Verka för att ”äldrevandringar” görs, där samtidigt behovet av fler parkbänkar för vila ses över.

 • Säkerställa en övergripande och ändamålsenlig handlingsplan för Lidingöbor med funktionsvariationer.

 • Verka för att säkerställa evakueringsboenden för utsatta kvinnor.

 • Fortsätta arbetet med ungdomars och vuxnas missbruk kring ”ANDTS” (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar). Staden ska i detta arbete tillse att berörda förvaltningar samarbetar.

Ansvarig Omsorg & stöd

Vill du engagera dig?

Bli medlem i moderaterna! Vi behöver ditt stöd och engagemang så vi kan bli ännu starkare här på Lidingö.
Kontakta oss gärna och berätta mer om vem du är, vad du vill. Har du kanske något specialintresse, något du brinner för, något extra att bidra med?