Trygghet & säkerhet

trygghet & säkerhet

Lidingö ska vara en trygg plats att bo på, där kommunen ska förebygga våld, skadegörelse, inbrott och annat som kan påverka friheten att under säkra förhållanden vistas var man vill, när man vill.

v21polisiarttema

trygghet & säkerhet

Lidingö ska vara en trygg plats att bo på, där kommunen ska förebygga våld, skadegörelse, inbrott och annat som kan påverka friheten att under säkra förhållanden vistas var man vill, när man vill.

trygghet & säkerhet:

Våra grundläggande värderingar

Trygghet är centralt också för att människan ska vara fri och kunna ta ansvar för sitt liv. Det är en rättighet att kunna känna sig trygg på Lidingö.
Lidingömoderaterna står alltid på brottsoffrets sida. Brottsofferperspektivet vägleder vår syn på hur brottsligheten ska bekämpas. När Lidingöbor känner sig otrygga måste samhället agera kraftfullt.

trygghet & säkerhet:

Hur det fungerar idag och utvecklingsmöjligheter

Lidingö är en av Sveriges tryggaste kommuner och vi har nolltolerans avseende kriminalitet på vår ö. Utvecklingen har dock varit negativ och det finns tyvärr brottskategorier där Lidingö är överrepresenterade, exempelvis våld i nära relationer.

Polis, lagstiftning och rättsväsende är statliga ansvar. Utöver att stå upp för Lidingös rätt till ökad lokal polisnärvaro, måste Lidingö stad arbeta med egna åtgärder för att öka säkerhet och trygghet. Detta är inte minst viktigt då en trygg skola fri från brott och rena och trevliga stadsmiljöer är sådant som fungerar förebyggande och trygghetsskapande på samma gång. Under den senaste mandatperioden har flera sådana åtgärder genomförts. Trygghetsvandringar har varit ett bra verktyg för att uppmärksamma otrygga platser och skapa förutsättningar för att snabbt kunna förbättra dessa.

På Lidingö gäller nolltolerans mot klotter och skadegörelse. Om inte det offentliga rummet hålls efter skapas otrygghet. Motsatsen signalerar att samhället inte bryr sig och skadegörelsen ökar då ytterligare. Där Lidingö stad har ansvaret finns redan idag en 24- timmarsregel kring åtgärder mot klotter. Framåt är samarbetet med de privata fastighetsägarna för att åtgärda klotter och skadegörelse prioriterat.

För att skapa trygghet i det offentliga rummet är det även viktigt att hela tiden hålla efter buskar och träd, röja undan sly och förbättra belysningen.

Moderaterna har säkerställt att Lidingö stads väktare gör fler ronderingar än tidigare och drivit frågan om trygghetskameror på utsatta platser. Vi har ökat stödet till frivilligorganisationer, såsom nattvandring och Grannsamverkan.

Lidingö stad har infört ett trygghetsnummer (08 – 731 34 42) dit Lidingöborna kan ringa för att uppmärksamma de kommunala väktarna. Trygghetsnumret är ett komplement till 112 (då brott pågår) i de situationer som behöver direkt uppmärksamhet och som inte nödvändigtvis är av polisiär natur.

Lidingöungdomarnas konsumtion av alkohol och droger är jämförelsevis hög (se Stockholmsenkäten). Vi vill därför ytterligare stärka samarbetet mellan kommunpolis, skolor, fritidsgårdar och frivilligorganisationer. Kommunens fältassistenter måste arbeta proaktivt med dessa frågor gentemot skolor, vårdnadshavare och ungdomar.

Våra ungdomar skall känna sig trygga i sin skolmiljö, men så är tyvärr inte alltid fallet. Vi måste ha nolltolerans mot hot och våld i våra skolmiljöer. Vi vill stötta våra unga brottsoffer genom att tydligt visa att vi vuxna står på deras sida.

Trygghet skall råda även för människor i utanförskap. Tiggeri är ingen väg ut ur fattigdom, utan gör utsatta människor mer sårbara för att utnyttjas av organiserad brottslighet.

Moderaterna vill därför

 • Öka väktarnärvaron på Lidingö.

 • Sätta upp trygghetskameror på fler platser.

 • Förbättra belysning, slyröjning samt klippning av buskar och träd.

 • Fortsätta arbetet med trygghetsvandringar.

 • Ha nolltolerans mot klotter och skadegörelse.

 • Behålla trygghetsnumret som Lidingöborna kan ringa.

 • Öka samverkan med fastighetsägare, näringsliv och statliga aktörer.

 • Ta med trygghet som en viktigt parameter vid stadsplanering och ombyggnation.
 • Utgå från brottsofferperspektivet i Lidingö stads trygghets- och säkerhetsarbete.

 • Nolltolerans mot hedersvåld ska genomsyra skola, socialtjänst och administrationen och en bred utbildning genomföras för att nå detta mål.

 • Minska antalet kontaktpersoner/handläggare som personer i behov av hjälp och stöd från socialförvaltningen kommer i kontakt med.

 • Öka tillgängligheten till relevanta handläggare för de personer som utsätts för våld och förtryck från familjemedlemmar och anhöriga.

 • Säkerställa att verksamheter vars syfte är att motverka våld i nära relationer får fortsatt stöd.

 • Verka för att säkerställa evakueringsboenden för utsatta kvinnor.

 • Stötta frivilligorganisationer i deras viktiga arbete, såsom nattvandringen.

 • Grannsamverkan samt ett mer långsiktigt stöd till Lidingö Kvinnojour och dess nya ungdomsjour

 • Fortsätta med god utbildning för staden personal för att kunna hjälpa de som utsätts för våld av familjemedlemmar och anhöriga.

 • Behålla tiggeriförbudet.

 • Informera proaktivt om nyttan av grannsamverkan och om riskerna av att inte ha en sådan samverkan.
 • Satsa på förebyggande arbete i Lidingös skolor för att motverka tidig debut samt användning av alkohol och narkotika.

 • Utveckla fältassistenternas roll och ansvar så att de arbetar mer preventivt och uppsökande gentemot våra ungdomar. Även på kvällar och helger.

 • Stänga av eller omplacera elever som hotar eller begår brott mot andra elever såväl under skoltid som på fritiden.

 • Stävja brottslighet bland yngre genom att arbeta för ett tätare samarbete mellan ansvariga myndigheter.

 • Fortsätta att informera föräldrar om vad som händer bland deras ungdomar och stimulera till ökat föräldraengagemang.

 • Polisanmäla all brottslighet som begås i stadens skolor, oavsett om de inblandade är straffmyndiga eller ej.

Verka för en ökad polisnärvaro på Lidingö under dygnets alla timmar och säkerställa att polisen har god lokalkännedom.

Ansvarig Trygghet & säkerhet

Vill du engagera dig?

Bli medlem i moderaterna! Vi behöver ditt stöd och engagemang så vi kan bli ännu starkare här på Lidingö.
Kontakta oss gärna och berätta mer om vem du är, vad du vill. Har du kanske något specialintresse, något du brinner för, något extra att bidra med?