integration

"De moderata målen för lyckad integration på Lidingö syftar till att alla nyanlända, ensamkommande samt invandrare på försörjningsstöd snabbast möjligt ska bli självförsörjande."

3friends

Moderaterna vill därför

Införa kunskapsplikt med examination i kursen samhällsorientering

Göra en översyn av innehållet i samhällsorienteringen, för att följa upp så att kursen på ett fullgott sätt lär ut om jämställdhet, sekulärt samhälle, alla människors lika värde och frihet, lagar samt sociala normer och koder.

Att Lidingö Stad effektiviserar och intensifierar arbetet med Arbetsförmedlingen för att bättre styra mot de utbildningsinsatser som kommunen tillgängliggör.

Att Lidingö Stad skall kunna anvisa en individ på försörjningsstöd till specifika jobb och utbildningsinsatser och att bidragen villkoras på att individen tar den anvisade anställningen och/eller utbildningen

Att Lidingö stad rekommenderar föräldralediga nyanlända att läsa SFI och så mycket som möjligt i etableringen.

Att Lidingö stad som arbetsgivare ska analysera sitt personalbehov för att dessa ska kunna matchas med både utbildningsinsatser för nyanlända och därefter möjlighet till rekrytering av desamma.

Att Lidingö stad utvecklar och konkurrensutsätter befintlig SFI- och lärlings- utbildning genom auktorisation för att nyanlända snabbare ska kunna lära sig både svenska och ett yrke där efterfrågan finns och där det saknas arbetskraft.

Att Lidingö stad utreder riktlinjerna för försörjningsstöd i syfte att införa ett bidragstak på statlig miniminivå och att alla typer av bidrag inkluderas i en totalbedömning.

Stärka nyanlända kvinnors position och jämställdhet genom att bidrag på familjenivå betalas ut till kvinnan under den 2 åriga etablerings perioden.

Införa integrationsplikt enligt Vellinges och Linköpings exempel.

Ansvarig Integration

Läs mer om vår politik

Byggnation

Lidingös enastående läge alldeles intill huvudstaden ger speciella fördelar. Samtidigt som vi får ta del av Stockholmsregionens stora utbud, erbjuder vår centralt belägna ö såväl båt-, bad- och skärgårdsliv som gröna oaser av lugn och stillhet. Med ett återhållsamt bostadsbyggande bevarar vi bäst Lidingös gröna karaktär.
LÄS MER

Ekonomi & näringsliv

Vi prioriterar alltid ordning och reda i ekonomin. Det är en förutsättning för en välfungerande kommun och för att kunna tillgodose en välavvägd skattenivå. Det är viktigt att det lönar sig att jobba - för alla Lidingös invånare. Att sänka skatten för dem som behöver det mest, när ekonomin tillåter, är därför alltid en prioritet.
LÄS MER

Idrott & kultur

Ett rikt idrottsliv utgör en viktig del av vårt lokalsamhälle. Idrotten stärker livskvaliteten, ger trygghet och skapar gemenskap.
I en tid med stora kulturella motsättningar behöver vi mer än någonsin ett levande kulturliv och ett starkt civilsamhälle.
LÄS MER

Integration

Vårt mål med integrationsarbetet på Lidingö är att nyanlända så snart som möjligt ska kunna försörja sig själva och sina familjer. De insatser och bidragssystem som Lidingö kontrollerar ska syfta till att individen ska nå egen försörjning.
LÄS MER

Klimat & miljö

Vi arbetar för en långsiktigt hållbar miljöpolitik och eftersträvar en balans mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor. Möjlighet till rekreation och friluftsliv främjar både till fysisk och social hälsa för Lidingöborna.
LÄS MER

Omsorg & stöd

Det ska vara tryggt, säkert och stimulerande att leva och åldras på Lidingö. Vår vision omfattar också Lidingöbor med funktionsvariationer, som skall leva ett värdigt och meningsfullt liv. Vår utgångspunkt är en grundläggande tro på att människor vill fatta egna beslut om hur de ska leva sina liv.
LÄS MER

Trygghet & säkerhet

Lidingömoderaterna står alltid på brottsoffrets sida. Brottsofferperspektivet vägleder vår syn på hur brottsligheten ska bekämpas. När Lidingöbor känner sig otrygga måste samhället agera kraftfullt. Det är en rättighet att kunna känna sig trygg på Lidingö.
LÄS MER

Utbildning

I skolan skall det vara lugnt och tryggt, med ordning och studiero. Föräldrar ska vara trygga med att lämna sina barn i såväl förskola som skola och veta att verksamheten håller en hög pedagogisk kvalitet.
LÄS MER

Väg & trafik

Vår grundläggande princip är att alla trafikslag ska behandlas lika. Kommunen ska inte bestämma vilket trafikslag en medborgare ska använda, utan det är upp till var och en att bestämma. Bilparkeringen på ön ska vara avgiftsfri för kommunens invånare.
LÄS MER

Vill du engagera dig?

Bli medlem i moderaterna! Vi behöver ditt stöd och engagemang så vi kan bli ännu starkare här på Lidingö.
Kontakta oss gärna och berätta mer om vem du är, vad du vill. Har du kanske något specialintresse, något du brinner för, något extra att bidra med?