Skola & förskola

skola & förskola

"Skolans verksamhet ska främst inriktas på att öka alla elevers kunskaper, med målet att alla elever ska ha fullständiga avgångsbetyg."

barnskriva-1280w

skola & förskola

"Skolans verksamhet ska främst inriktas på att öka alla elevers kunskaper, med målet att alla elever ska ha fullständiga avgångsbetyg."

skola & förskola

Våra grundläggande värderingar

I skolan ska det vara lugnt och tryggt, med ordning och studiero. Föräldrar ska vara trygga med att lämna sina barn i såväl förskola som skola och veta att verksamheten håller en hög pedagogisk kvalitet.

Kunskap och bildning ger våra barn makten att själv forma sitt liv. Lidingös skolor ska väcka elevernas nyfikenhet och förmedla kunskap, trygghet och en framtidstro som grund för vidare studier och yrkesliv. Målet är att alla elever ska ha fullständiga avgångsbetyg och tillräcklig kunskapsbas när de lämnar årskurs 9 för att kunna gå vidare till fortsatta studier.

Föräldrarna har alltid huvudansvaret för att ta hand om och uppfostra sina barn. Skolans pedagoger ansvarar för miljön för inhämtande av kunskap.

Förutsättningarna för de fristående aktörerna ska värnas och det ska råda likvärdiga förutsättningar mellan skolans olika huvudmän. Vi vill öka valfriheten så att föräldrar och elever kan välja den förskola och skola som passar dem bäst.

Lidingös skolor ska ha som mål att uppnå landets högsta meritvärde i genomsnitt och all skolverksamhet ska möjliggöra detta.

skola & förskola

Hur det fungerar idag och utvecklingsmöjligheter

Tack vare moderaternas inflytande finns det på Lidingö olika pedagogiska inriktningar för alla åldrar. Barn och elever är olika och det är därför viktigt med olika lösningar för att skapa valfrihet och uppnå kvalitet under skolåren.

Sedan 2020 finns ett särskilt handlingsprogram för särbegåvade elever och även för ökad trygghet i skolan. Nolltolerans mot mobbning ska råda på alla stadens skolor. Lidingös skolor erbjuder utbildning på alla nivåer för barn med särskilda behov. Ju tidigare svårigheter med inlärning upptäcks hos en elev desto större blir möjligheterna att nå kunskapsmålen samtidigt som elevernas framtida möjligheter ökar. Viktigt att arbete med ökad skolnärvaro fortsätter och att elever med studiesvårigheter får rätt stöd.

Eleverna på Lidingö uppnår höga kunskapskrav vilket gör att Lidingös skolor har bland de allra högsta betygen i landet, vilket medför goda valmöjligheter inom Stockholmsregionens stora utbud av gymnasieprogram. Samarbetet inom Stockholmsregionen ger ungdomarna en bredd av hela 18 olika gymnasieprogram, som Lidingö inte kan erbjuda ensamt.

Elevernas psykiska hälsa är viktig för goda resultat i skolan. Av olika skäl har den psykiska hälsan bland eleverna försämrats. Här vill Moderaterna se mer fokus och ökade resurser.

Vi har för närvarande Lidingöungdomar som önskar men inte kommer in på Hersby gymnasium. Det nya gymnasiet på Christinaskolan vid Gångsätra har förbättrat situationen genom sina nya platser. Men även en utbyggnad av Hersby kan bli aktuell om platserna på Lidingö inte ökar tillräckligt. Oavsett så kommer våra lokala gymnasieplatser fortsatt att kunna sökas av ungdomar från andra kommuner, precis som mer än hälften av Lidingös gymnasieelever väljer en skola utanför kommunen.

Genom en ökad skolpeng har löneskillnaden under senare år minskats mellan Lidingös lärare och kollegorna inom Stockholms stad, vilket ger våra kommunala och fristående skolor bättre förutsättningar att behålla och rekrytera yrkesskickliga lärare. Moderaterna vill fortsatt prioritera resurser så att Lidingös skolor blir ännu mer attraktiva arbetsplatser för skickliga lärare. Lidingös skolor ska vara trygga och utvecklande arbetsplatser, vilket ställer höga krav på gott ledarskap.

Moderaterna vill därför

 • Möjliggöra att barnen känner sig trygga och efter egen mognad och lust får ta del av god skolförberedande pedagogik.
 •  Ange tydliga pedagogiska mål med förskolan.
 • Öka andelen engagerade och kunniga förskollärare.
 • Kräva att medarbetare har goda språkkunskaper i svenska.
 • Möjliggöra inkludering och fortbildning av medarbetare inom pedagogisk omsorg, så
  att alla barn får likvärdiga kunskaper inför grundskolan.
 • Uppmuntra skickliga skolledare som förmår att anställa och ge utvecklingsmöjligheter till yrkesskickliga lärare, i väl fungerande arbetslag.
  Uppmuntra lärare att vidareutbilda sig.
 •  Kräva ordning och trygghet på våra skolor, samt upprättande av ” kontrakt” mellan föräldrar, elev och mentor/lärare som tydliggör ansvar och förväntningar.
 •  Säkerställa att studie- och yrkesvägledning samt Elevhälsan samarbetar med mentor/lärare för att kunna överlämna eleven till gymnasieskolan på bästa sätt.
 •  Öka Elevhälsans tillgänglighet för elever som behöver särskild hjälp och för att avlasta lärarna.
 •  Erbjuda stöd med speciallärare och vid behov mindre undervisningsgrupper.
 •  Möjliggöra att varje elev lär sig god studieteknik.
 • Inkludera alla gymnasieelever bosatta på Lidingö i trygghets- och antidrogprogrammet (”ANDTS”) genom samarbete inom Stockholmsregionen.
 •  Utveckla Lidingös fältassistenters arbete i syfte att öka ungdomars trygghet på både
  kvällar och nätter samt särskilt motarbeta våld och missbruk.
 • Uppmuntra skickliga skolledare som förmår anställa och ge utvecklingsmöjligheter till yrkesskickliga lärare i väl fungerade arbetslag.
 •  Utveckla en tydlig pedagogisk profil och ett vässat utbud av gymnasieprogram av hög kvalitet, som motsvarar efterfrågan.
 •  Möjliggöra att gymnasieeleverna når en sådan kunskapsnivå att de kan ges Sveriges högsta genomsnittliga avgångsbetyg.
 •  Förebygga ohälsa genom självskattning (”PULS-mätning”) flera gånger per termin så att skolledningen kan rikta insatser efter tydliga behov.
 •  Stimulera gymnasieskolans samarbete med universitet och näringsliv, samt gynnande av Ungt Företagande.
 •  Kräva ordning och trygghet på våra skolor, samt upprättande av ” kontrakt” mellan föräldrar, elev och mentor/lärare som tydliggör ansvar och förväntningar.
 • Arbeta för att verksamheten fortsatt ska bedrivas med valfrihet och kvalitet inom ett auktorisationssystem där fristående aktör kan få auktorisation att leverera tjänster.
 •  Ställa tydliga krav.
 •  Följa upp resultat och kvalitet.

Ansvarig Utbildning

Vill du engagera dig?

Bli medlem i moderaterna! Vi behöver ditt stöd och engagemang så vi kan bli ännu starkare här på Lidingö.
Kontakta oss gärna och berätta mer om vem du är, vad du vill. Har du kanske något specialintresse, något du brinner för, något extra att bidra med?