väg & trafik

"Vi vill fortsätta att förbättra förutsättningarna för cykeltrafiken som är ett växande trafikslag, och verka för en utvecklad pendelbåtstrafik från Gåshaga och Dalénum."

lidingöbanan

Moderaterna vill därför

Att parkering på gatumark ska fortsätta att vara avgiftsfri för Lidingöborna. Därför kan ett system med boendeparkering för den som är skriven på Lidingö bli aktuellt. Infartsparkeringar, som kostar betydande belopp att anlägga, kan däremot bli avgiftsbelagda.

Möjliggöra att det sätts upp laddstationer för elbilar på infartsparkeringarna samt i Lidingö Centrum.

Att, i samband med att Östlig förbindelse byggs, spår läggs mellan Sickla och Ropsten.

Att en analys av kostnadseffektiva förbättringar av södra huvudleden genomförs under mandatperioden.

Verka för fortsatt fri väg ut till riksvägnätet utan att betala trängselskatt. Vi kommer även att fortsätta arbeta för borttagande av trängselskatt vid lämning och hämtning i Ropsten.

Aktivt verka för att Landstinget bygger Spårväg City som planerat och att denna kopplas samman med Lidingöbanan.

Verka för en ökad turtäthet på Lidingöbanan. Möjligheterna att få en dragning av Lidingöbanan via Lidingö Centrum bör utredas – för- och nackdelar ska belysas och analyseras.

Verka för en utökad pendelbåtstrafik till och från ön. Båtarna måste ha god tillgänglighet för människor med funktionshinder och vara anpassade för att kunna transportera både barnvagnar och cyklar.

Fortsätta arbetet med att förbättra förutsättningarna för cyklister och gångtrafikanter på Lidingö.

Att frågan om enkel- eller dubbelspår på nya Lilla Lidingöbron utreds noggrant för att säkerställa att trafikkapaciteten är tillräcklig även för de behov som kan uppkomma i en mera avlägsen framtid. I utredningen är finansiering från Stockholms läns Landsting en central komponent. Den nya bron ska:
• vara lättillgänglig för gående, cyklister och människor med funktionshinder
• vara estetiskt tilltalande
• ha en segelfri höjd som tillåter en ökad satsning på kollektivtrafik med båt.

Att förbättringar för ett trafikslag inte ska innebära försämringar för andra trafikslag.

pål jebsen

Ansvarig Väg & trafik

Läs mer om vår politik

Byggnation

Lidingös enastående läge alldeles intill huvudstaden ger speciella fördelar. Samtidigt som vi får ta del av Stockholmsregionens stora utbud, erbjuder vår centralt belägna ö såväl båt-, bad- och skärgårdsliv som gröna oaser av lugn och stillhet. Med ett återhållsamt bostadsbyggande bevarar vi bäst Lidingös gröna karaktär.
LÄS MER

Ekonomi & näringsliv

Vi prioriterar alltid ordning och reda i ekonomin. Det är en förutsättning för en välfungerande kommun och för att kunna tillgodose en välavvägd skattenivå. Det är viktigt att det lönar sig att jobba - för alla Lidingös invånare. Att sänka skatten för dem som behöver det mest, när ekonomin tillåter, är därför alltid en prioritet.
LÄS MER

Idrott & kultur

Ett rikt idrottsliv utgör en viktig del av vårt lokalsamhälle. Idrotten stärker livskvaliteten, ger trygghet och skapar gemenskap.
I en tid med stora kulturella motsättningar behöver vi mer än någonsin ett levande kulturliv och ett starkt civilsamhälle.
LÄS MER

Integration

Vårt mål med integrationsarbetet på Lidingö är att nyanlända så snart som möjligt ska kunna försörja sig själva och sina familjer. De insatser och bidragssystem som Lidingö kontrollerar ska syfta till att individen ska nå egen försörjning.
LÄS MER

Klimat & miljö

Vi arbetar för en långsiktigt hållbar miljöpolitik och eftersträvar en balans mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor. Möjlighet till rekreation och friluftsliv främjar både till fysisk och social hälsa för Lidingöborna.
LÄS MER

Omsorg & stöd

Det ska vara tryggt, säkert och stimulerande att leva och åldras på Lidingö. Vår vision omfattar också Lidingöbor med funktionsvariationer, som skall leva ett värdigt och meningsfullt liv. Vår utgångspunkt är en grundläggande tro på att människor vill fatta egna beslut om hur de ska leva sina liv.
LÄS MER

Trygghet & säkerhet

Lidingömoderaterna står alltid på brottsoffrets sida. Brottsofferperspektivet vägleder vår syn på hur brottsligheten ska bekämpas. När Lidingöbor känner sig otrygga måste samhället agera kraftfullt. Det är en rättighet att kunna känna sig trygg på Lidingö.
LÄS MER

Utbildning

I skolan skall det vara lugnt och tryggt, med ordning och studiero. Föräldrar ska vara trygga med att lämna sina barn i såväl förskola som skola och veta att verksamheten håller en hög pedagogisk kvalitet.
LÄS MER

Väg & trafik

Vår grundläggande princip är att alla trafikslag ska behandlas lika. Kommunen ska inte bestämma vilket trafikslag en medborgare ska använda, utan det är upp till var och en att bestämma. Bilparkeringen på ön ska vara avgiftsfri för kommunens invånare.
LÄS MER

Vill du engagera dig?

Bli medlem i moderaterna! Vi behöver ditt stöd och engagemang så vi kan bli ännu starkare här på Lidingö.
Kontakta oss gärna och berätta mer om vem du är, vad du vill. Har du kanske något specialintresse, något du brinner för, något extra att bidra med?