Väg & trafik

väg & trafik

"Vi vill fortsätta att förbättra förutsättningarna för cykeltrafiken som är ett växande trafikslag, och verka för en utvecklad pendelbåtstrafik från Gåshaga och Dalénum."

lidingöbanan

väg & trafik

"Vi vill fortsätta att förbättra förutsättningarna för cykeltrafiken som är ett växande trafikslag, och verka för en utvecklad pendelbåtstrafik från Gåshaga och Dalénum."

väg & trafik:

Våra grundläggande värderingar

Lidingömoderaternas grundläggande princip är att alla trafikslag ska behandlas lika. Kommunen ska inte bestämma vilket trafikslag en medborgare ska använda, utan det är upp till var och en att bestämma.

Bilparkeringen på ön ska vara avgiftsfri för kommunens invånare (så länge man inte parkerar fel). Även om det finns potential för att bygga fler parkeringar så ska inte jungfrulig mark användas för detta.

Kommunens ambition är att kontinuerligt arbeta med att förbättra trafiksäkerheten, vilket inkluderar förbättrad framkomlighet för samtliga trafikslag.

väg & trafik:

Hur det fungerar idag och utvecklingsmöjligheter

Lidingö har Sveriges näst mest nöjda cyklister och ca 2,5 meter cykelbana/invånare, vilket är mer än många andra kommuner runt Stockholm. Trafiksäkerheten på Lidingö är mycket hög och kommunen är landets sjunde trafiksäkraste. Antalet döda eller svårt skadade i lidingötrafiken har sjunkit med 80 procent sedan år 2000. Vägnätet behöver dock fortsatt kontinuerligt underhåll och det finns även en förbättringspotential vad gäller att hålla det rent och snyggt kring vägar samt gång- och cykelvägar.

Lidingö är en av få Stockholmskommuner som inte tar betalt för parkering av medborgare och som även har gratis boendeparkering. Lidingö är dessutom en av de kommuner som tar in minst pengar per invånare i felparkeringsavgifter. Då det är dyrt med boendeparkering i Stockholms stad så parkerar många stockholmare sina bilar på Lidingö under längre perioder, vilket skapar platsbrist. Den kostnadsfria boendeparkeringen ska innebära att enbart Lidingöbor ska kunna parkera gratis på Lidingös gator.

Vid anläggandet av framtida parkeringar, och vid vissa befintliga utvalda parkeringar, behöver kommunen även underlätta för externa aktörer att bygga laddstolpar för elbilar.

Vinterväghållningen är en fråga som angår och engagerar många. För att säkerställa att Lidingöborna har rimliga förväntningar på snöröjningen behöver kommunen gå ut med bättre information om hur den är planerad.

Under rusningstid behövs större kapacitet i kollektivtrafiken från Lidingö mot Ropsten. Vidare finns det behov av en tvärförbindelse som underlättar resande till och från södra respektive norra ön. Kollektivtrafik via båt har ännu en outnyttjad potential. Då ansvaret för kollektivtrafiken ligger hos Region Stockholm behöver kommunen bedriva ett lobbyarbete gentemot denna.

För att underlätta båtpendling har två bryggor byggts i Trolldalen (Mor Annas brygga) och Sticklinge.

Idag får en Lidingöbo betala trängselskatt för att hämta och lämna någon eller parkera vid Ropsten. Detta tycker vi är fel och regeln borde ändras. Ansvaret ligger på Finansdepartementet.

Moderaterna vill därför

 • Införa gratis boendeparkering för alla Lidingös invånare i fler områden.

 • Bygga fler nya kostnadsfria infartsparkeringar vid platser som är lämpliga för detta (ej grönområden).

 • Tillgängliggöra fler parkeringsplatser i Lidingö centrum genom att påverka fastighetsägare.

 • Underlätta för privata aktörer att etablera laddstolpar vid anläggning av nya och vid vissa befintliga utvalda befintliga parkeringar.

 • Se över parkeringsmöjligheter för kommersiella fordon som hör till Lidingös företagare.

 • Sänka bullernivån kring Torsviksdiket, genom avskärmning och/eller överdäckning med parkanläggning.

 • Skapa en plan för trafikentrén vid Islinge, där nya bron ansluter, med bl.a. tilltalande parkmiljö och kaj.

 • Vidmakthålla befintlig trafikstruktur, med bland annat cykelbanornas höga kvalitet.

 • Hålla bättre efter växtlighet utmed vägar.

 • Fortsätta förbättra vinterväghållningen.

 • Fortsätta upprusta bryggor för båtpendlig.

 • Påverka Region Stockholm att skapa bättre tvärförbindelser på ön.

 • Påverka Region Stockholm att utöka möjlighet till båtpendling

 • Påverka Region Stockholm att bygga ihop Lidingöbanan med Spårväg City.

 • Påverka riksdagen att ta bort trängselskatten för hämtning, lämning och parkering vid Ropsten.

pål jebsen

Ansvarig Väg & trafik

Vill du engagera dig?

Bli medlem i moderaterna! Vi behöver ditt stöd och engagemang så vi kan bli ännu starkare här på Lidingö.
Kontakta oss gärna och berätta mer om vem du är, vad du vill. Har du kanske något specialintresse, något du brinner för, något extra att bidra med?