Natur, klimat & miljö

natur, klimat & miljö

"För att kunna erbjuda medborgare att bo i en tätbefolkad kommun och samtidigt få möjlighet till rekreation i en välskött natur- och skärgårdsmiljö, krävs en politik som klarar av att balansera bevarande med planering inför framtiden."

sommar-1980nyw

natur, klimat & miljö

"För att kunna erbjuda medborgare att bo i en tätbefolkad kommun och samtidigt få möjlighet till rekreation i en välskött natur- och skärgårdsmiljö, krävs en politik som klarar av att balansera bevarande med planering inför framtiden."

natur, klimat & miljö:

Våra grundläggande värderingar

Vi vill stärka Lidingös arbete inom natur, klimat och miljö. Vår natur och miljö är oerhört viktiga värden för Lidingömoderaterna. För att kunna erbjuda ett boende i en tätbefolkad kommun och samtidigt erbjuda möjlighet till rekreation i en välskött natur- och skärgårdsmiljö, krävs en politik som klarar av att balansera bevarande med planering inför framtiden. Våra skogar, ängar, sjöar och grönområden är extremt viktiga för alla som bor på Lidingö.

Vi arbetar för en långsiktigt hållbar miljöpolitik och eftersträvar en balans mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor. Möjlighet till rekreation och friluftsliv minimerar ohälsa. Vår natur- och miljöpolitik stärker samtidigt den sociala hälsan. Lidingömoderaterna vill med sin politik kombinera utveckling, ekonomisk tillväxt och miljöhänsyn och på så sätt sträva efter att Lidingö ska bli ett föredöme. I detta arbete ligger ett ansvar för klimatanpassningar och biologisk mångfald som en stor vikt för dagens och kommande generationer.

natur, klimat & miljö:

Hur det fungerar idag och utvecklingsmöjligheter

På Lidingö behöver man inte välja mellan närhet till storstad eller till natur. Så ska det förbli. Närheten till ett myllrande storstadsliv och den fridfulla skogen med ett stort djurliv är ett av skälen till att så många väljer att bosätta sig här. Det är givetvis positivt, men för att även i framtiden kunna erbjuda Lidingöborna möjligheten till rekreation i en välskött natur- och skärgårdsmiljö är det av yttersta vikt att vi bevarar, utvecklar och tar väl hand om våra grönområden.

Som Sveriges femte mest tätbebyggda kommun har vi inte råd att omvandla värdefull natur till hårdgjorda ytor. Korrelationen mellan människors hälsa och tillgång till naturupplevelser är obestridlig. Det har inte minst visat sig viktigt under pandemin. Många Lidingöbor har arbetat hemifrån och inte rest bort på skolloven och i stället upptäckt våra fantastiska naturområden. Tillgång till naturen ska därför väga tyngre än önskan om förtätning av vår stad genom exploatering av skog och mark. Utvecklingen av nya miljöer för boende, service, arbete och fritid hör förstås till kommunpolitikens viktigaste åtaganden, men bör alltid ske i samklang med strävan om att bevara Lidingö grönt för både människa och miljö.

Naturen förser oss med oumbärliga ekosystemtjänster och dess välmående är därför nödvändigt för vår tillvaro. Städernas gröna områden är avgörande för den biologiska mångfalden i hela Sverige. Därtill bidrar städernas gröna områden med träd, buskar och färre hårdgjorda ytor till en ökad motståndskraft mot vädersvängningar. Klimatförändringarna riskerar dock sätta vår symbios med naturen på prov. I syfte att säkra tillgången till för samhället vitala ekosystemtjänster kan staden komma att behöva genomföra långsiktiga klimatanpassningar. Vi måste investera idag för att undvika kostsamma överraskningar imorgon. Lidingö har utmärkta möjligheter att ta på sig ledartröjan i den kommunala klimatomställningen. Lidingömoderaterna anser att ekonomiskt ansvarsfulla och långsiktiga investeringar ger vinster för klimat och miljö, såväl som för den enskildes och stadens ekonomi.

Vi har med stor framgång renat Kottlasjön och vill göra detsamma med andra vattendrag. Kommunen har sänkt energiförbrukningen i sina verksamheter med drygt 30 procent sedan 2009.

Vi vill fortsätta satsningen på energieffektivisering och värmeåtervinning i stadens fastigheter och verka för att stadens klimatarbete ska ligga i framkant. Vi vill även ge Lidingöborna förutsättningar att själva göra klimatsmarta val i vardagen, till exempel installera solpaneler och laddstationer och genom att verka för effektivare avfallshantering. Vi vill stödja arbetet med en god infrastruktur så att privata operatörer kan montera laddstationer på kommunens mark, på infartsparkeringar, vid bensinmackar, vid bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter samt på villatomter.

Moderaterna vill därför

 • Uppmuntra och underlätta för näringsidkare, fastighetsägare och andra ickekommunala aktörer att etablera laddstationer för eldrivna fordon. Vi ska ta fram enhandlingsplan för att snabba på detta arbete.

 • Sträva mot att 100 % av stadens fordon ska vara miljöbilar och drivas med förnybara drivmedel.

 • Ta fram ett handlingsprogram för att utveckla våra fastigheter med solenergi för att minska inköp av el och möjligheter till energibesparingsåtgärder.
 • Värna stadens gröna ytor och gröna kilar kring bostadsområden samt se över behovet av fler dagvattendammar

 • Lidingös skogar ska inte avverkas, utan skötas med försiktighet med fokus på rekreation och biologisk mångfald.

 • Lidingö Stad ska ta fram en årlig analys för risker avseende förändrat klimat, värmeböljor, ökade vattennivåer, dagvattenproblem, stranderosion, lokala översvämningar med mera.

 • Påbörja arbete med rening av dagvatten i inre Kyrkviken och kontinuerligt följa upp vattnets kvalité.

 • Öka städningen av strandnära skräp och rensa bort giftiga föremål från våra stränder och sjöbottnar.

 • Verka för enklare sortering och att det ska vara tryggt och snyggt runtåtervinningscentraler. Papperskorgar och återvinningscentraler ska tömmas mer frekvent.

 • Alla privata hushåll, kommunala verksamheter och privata företag ska separera ut sitt matavfall för att möjliggöra en effektivare centraliserad eftersortering av hushållsavfall.

 • Höja miljökraven på stadens upphandlingar samt uppmuntra återvinning.

 • Öka graden av återbruk och cirkulär ekonomi inom stadens förvaltning.

 • Se över intresset för att Lidingö stad och Lidingös Näringsliv tillsammans startar en informationsvecka, ”Energi och miljö” (liknade ”Kulturveckan”). Fokus är på energibesparing, återvinnig, ny teknik och ett hållbart Lidingö.

Ansvarig Klimat & miljö

Vill du engagera dig?

Bli medlem i moderaterna! Vi behöver ditt stöd och engagemang så vi kan bli ännu starkare här på Lidingö.
Kontakta oss gärna och berätta mer om vem du är, vad du vill. Har du kanske något specialintresse, något du brinner för, något extra att bidra med?