Integration & arbetsmarknad

integration & arbetsmarknad

"De moderata målen för lyckad integration på Lidingö syftar till att alla nyanlända, ensamkommande samt invandrare på försörjningsstöd snabbast möjligt ska bli självförsörjande."

kaleidico-3V8xo5Gbusk-unsplash

integration & arbetsmarknad

"De moderata målen för lyckad integration på Lidingö syftar till att alla nyanlända, ensamkommande samt invandrare på försörjningsstöd snabbast möjligt ska bli självförsörjande."

Integration och arbetsmarknad

Våra grundläggande värderingar

Moderaternas mål med integrationsarbetet på Lidingö är att nyanlända så snart som möjligt ska kunna försörja sig själva och sina familjer. Nyanlända måste få lära sig och förstå att med etablering i Sverige följer skyldigheter och inte enbart rättigheter. Under den tid man bor i kommunen och får stöd och bidrag, så ska det också ställas krav som följs upp. Arbetslinjen gäller alla. Ansvaret att försörja sig själv och sin familj ligger på individen, vilket ska gälla oavsett vem du är och varifrån du kommer. Lidingö ska stärka den enskilda individens egna resurser för att denna ska vara anställningsbar på arbetsmarknaden. Det ska löna sig mer att ha arbete än att få försörjning från bidrag. De insatser och bidragssystem som Lidingö kontrollerar får aldrig medverka till att hålla fast människor i utanförskap, utan måste tvärtom syfta till att individen ska nå egen försörjning.

Integration och arbetsmarknad

Hur det fungerar idag och utvecklingsmöjligheter

Lidingö har tagit sitt ansvar för såväl ensamkommande barn som för kvotflyktingar och tillhandahållit bostad under den två-åriga etableringsperioden. Nyanlända och personer med försörjningsstöd på Lidingö kan idag ha upp till tre olika kontaktpersoner inom kommunen; på integrationsenhet, arbetsmarknadsenhet och inom socialtjänsten. Därutöver kontakt med SFI och Arbetsförmedling. Det saknas tillräckligt träffsäkra, väldefinierade nyckeltal och målsättningar för att kunna bedöma kvalitet och följa upp resultat av arbetet inom arbetsmarknad och integration. Vi behöver också skärpa kontroll och uppföljning av politiska strategier och beslut. Framgångsrik integration förutsätter möjligheten att arbeta för sin egen försörjning. Skyldigheten att gå från bidragstagande till självförsörjning ska gälla alla. Redan från första dagen måste kommunen samarbeta med Arbetsförmedlingen för att säkerställa att de nyanlända står väl rustade när etableringsfasen är över. Under de första två åren ska nyanlända aktiveras på heltid inom relevanta och anpassade insatser. Ingen ska kunna välja att inte delta i SFI, praktikplats eller annan insats som beslutats. Yrkes- och språkutbildning är de främsta och viktigaste aktiviteterna i kombination med praktik och jobbsökande. Varje bidragstagare ska följas upp i en individanpassad aktivitetsplan. En aktivitetsplan där ogiltig frånvaro från beslutade och schemalagda aktiviteter ska resultera i indragning av bidraget. Detta gäller återigen givetvis oberoende om du är nyanländ eller inte. Kommunen bör stimulera företag och organisationer att bereda plats för nyanlända. Kommunen ska även fortsätta att uppmuntra de frivilligorganisationer som bidrar till integrationsarbetet genom sina insatser. Moderaterna vill att kommunen använder sig av möjligheten att genom auktorisation använda privata aktörer inom såväl vuxenutbildningen som integrationsarbetet i stort. Ett system med auktorisation gör att Lidingö stad kan både erbjuda mer individanpassade lösningar och betala efter resultat

Moderaterna vill därför

 • Säkerställa att nyanlända och andra personer som vill söka försörjningsstöd hos kommunen först träffar en arbetskoordinator och inte socialtjänsten.
 •  Bygga ut kursen i samhällsorientering för alla nyanlända samt avsluta kursen med obligatoriskt prov.
 •  Ställa krav på deltagande i SFI även för nyanlända som är föräldralediga.
 •  Följ upp närvaro och resultat vid genomförd SFI utbildning.
 • Säkerställa att den som saknar gymnasieutbildning och söker försörjningsstöd i första hand hänvisas till vuxenutbildning.
 •  Ha krav på heltidsaktivering vid försörjningsstöd med uppföljning och
  närvarokrav. Kontroll sker genom besök och avdrag på bidrag ska göras från första frånvarotimmen.
 •  Införa förberedande sysselsättning som ett mellansteg mellan sysselsättning och reguljär arbetsmarknad eller subventionerad anställning för personer i missbruk.
 • Uppmuntra och göra det enkelt för företag att ta emot praktikanter.
 •  Införa auktorisation för all vuxenutbildning samt för insatser till arbetssökande och försörjningsstödsmottagare. Styra ersättning så att arbetslinjen främjas med ex. bonus till de som kombinerar språk och yrkesutbildning samt när utbildning leder till anställning.
 •  Utreda effektivitetsvinster och ökad rättssäkerhet med automatiserad
  biståndshandläggning.
 •  Se till att kommunen varje år författar en “integrationsrapport” där resultat av insatser redovisas.

Ansvarig Integration

Vill du engagera dig?

Bli medlem i moderaterna! Vi behöver ditt stöd och engagemang så vi kan bli ännu starkare här på Lidingö.
Kontakta oss gärna och berätta mer om vem du är, vad du vill. Har du kanske något specialintresse, något du brinner för, något extra att bidra med?