Idrott & föreningsliv

idrott & föreningsliv

"Idrotten stärker våra ungdomar och skapar gemenskap".

800-fotbolwl

idrott & föreningsliv

"Idrotten stärker våra ungdomar och skapar gemenskap".

idrott & föreningsliv:

Våra grundläggande värderingar

Ett rikt idrottsliv utgör en viktig del av vårt lokalsamhälle. Idrotten stärker livskvaliteten, ger trygghet och skapar gemenskap. Idrotten bidrar också till förbättrad integration och bryter sociala gränser.

Vi värnar särskilt om att skapa möjligheter för barn och ungdomar. Idrotten är för många Lidingöungdomar ett verktyg för att förverkliga livsdrömmar. Vi vill därför erbjuda såväl pojkar som flickor förutsättningar, tillgänglighet och valfrihet att aktivera sig i olika idrotts- och fritidsverksamheter. Idrott för unga bidrar även till bättre studieresultat, sundare hälsa och minskade samhällskostnader över tid.

Moderaterna står för en politik som skapar ökade möjligheter för motion, idrott och friluftsliv. Politiken ska tillsammans och i nära dialog med de ideella föreningarna säkerställa att goda förutsättningar tillhandahålls för att föreningarna ska kunna utveckla sina verksamheter. Vi vill fortsätta arbetet med olika typer av samfinansiering och privat finansiering av olika idrottsanläggningar.

idrott & föreningsliv:

Hur det fungerar idag och utvecklingsmöjligheter

Lidingö har ett brett och uppskattat utbud av idrotts- och fritidsverksamheter och kvaliteten håller en hög nivå. Till stor del är detta avhängigt ideella krafter, som kommunen bör fortsätta att ta till vara. Det behövs en långsiktig plan för lokalförsörjning som möter de behov som finns för öns föreningsliv.

Föreningarna ska tillsammans med kommunen ha fortsatt stort inflytande vad gäller kortsiktig- och långsiktig planering av idrottens förutsättningar på ön. Lidingömoderaterna uppmuntrar privata initiativ och investeringar från föreningslivet och enskilda.

Vallen är idag Lidingös största idrottsnav. Här samlas såväl föreningar från fotbollen, tennisen, friidrotten och ishockeyn, som skolelever och allmänhet. En omfattande upprustning av friidrottsarenan med 400 meters löparbana och en godkänd 11- mannafotbollsplan är genomförd. Det kan finnas möjlighet att anlägga ytterligare en 11- mannaplan fotbollsplan med konstgräs, sydväst om Vallens befintliga konstgräsplan.

Campus Högsätra vill vi låta bygga ut till ett större idrottsnav med nya och bättre idrottshallar. Det är viktigt att lokaler och hallar anpassas så att fler idrotter kan nyttja dem på ett effektivt sätt.

I Dalénum kommer den efterlängtade simhallen att uppföras. Med den tillkommande fotbollsplanen ska området bli en attraktiv mötesplats.

Ekholmsnäs attraherar vintertid många skidåkare och backen är viktig såväl för föreningarna som verkar i området som för allmänheten. Området har också en golfbana som är populär bland Lidingöborna, inte minst bland ungdomar. De olika aktörerna behandlar området varsamt och beaktar dess naturvärden, samtidigt som Lidingö stad skapar goda förutsättningar för föreningslivet att bedriva verksamheten i backen.

Båtlivet är mycket viktigt för Lidingöborna. Moderaterna strävar efter att utveckla båtlivet genom kommunens samarbete med Lidingö Båtförbund via Båtrådet.

Moderaterna vill därför

●  Genomföra resten av visionen för Vallen genom att skapa förutsättningar för en ny 11-manna konstgräsplan på den sydvästra delen av området.

●  Utveckla Campus Högsätra tillsammans med föreningslivet för att skapa ett tillgängligt, tryggt och välfungerande idrottsområde.

●  Bygga en simhall i Dalénum.

●  Tillse att ett omklädningsrum byggs på ett smart sätt med tanke på ny 11-manna konstgräsplan och ny simhall vid Dalénum.

●  Skapa förutsättningar för ett kallbadhus på Lidingö.

●  Utveckla Ekholmsnäsbacken och området i nära dialog med föreningsliv och berörda intressenter.

●  Tillskapa fler båtplatser genom förtätning av hamnar, i nära dialog med båtlivet genom Båtrådet, inklusive 80 nya platser vid Skärsätra båtklubb.

●  Tillse att spår, ridstigar, promenadleder och badplatser är tillgängliga och väl underhållna.

●  Säkerställa att befintliga anläggningar vårdas och underhålls på ett bra sätt.

Ansvarig Idrott & föreningsliv

Vill du engagera dig?

Bli medlem i moderaterna! Vi behöver ditt stöd och engagemang så vi kan bli ännu starkare här på Lidingö.
Kontakta oss gärna och berätta mer om vem du är, vad du vill. Har du kanske något specialintresse, något du brinner för, något extra att bidra med?