Ekonomi & lokalt näringsliv

ekonomi & lokalt näringsliv

"Genom att skapa förutsättningar för näringslivet att växa, både genom att företag som redan finns på Lidingö kan fortsätta att expandera av egen kraft och genom att nya företag etablerar sig på ön."

ekonomi & lokalt näringsliv

"Genom att skapa förutsättningar för näringslivet att växa, både genom att företag som redan finns på Lidingö kan fortsätta att expandera av egen kraft och genom att nya företag etablerar sig på ön."

Ekonomi och lokalt näringsliv

Våra grundläggande värderingar

Lidingömoderaterna prioriterar alltid ordning och reda i ekonomin. Det är en förutsättning för en välfungerande kommun och för att kunna tillgodose en välavvägd skattenivå. Det är viktigt att det lönar sig att jobba – för alla Lidingös invånare. Att sänka skatten för dem som behöver det mest, när ekonomin tillåter, är därför alltid en prioritet.

Det är viktigt för oss Lidingömoderater att de som kan jobba också ska jobba. Dels för vår gemensamma välfärd, men också för att minska utanförskap. Ett jobb är för många mer än bara en lön. Det är gemenskap.

En välskött ekonomi lägger grunden till goda levnadsvillkor för alla kommunens invånare och företag och utgör kärnan i en fungerande välfärd. Den goda ekonomin bidrar också till positiva effekter för entreprenörskap, företagande och utbildning och därmed till framväxten av nya jobb.

Näringslivet är en förutsättning för både Sveriges och Lidingös välstånd. Därför är ett väl fungerande företagsklimat viktigt och något som alla har fördel av.

Kommunal verksamhet ska inte konkurrera med privata företag. Det viktigaste för oss är det fria valet, och att Lidingöborna ska erbjudas i särklass bästa möjliga service. Därför är det viktigt att den kommunala verksamheten konkurrensutsätts när detta är möjligt.

Ekonomi och lokalt näringsliv:

Hur det fungerar idag och utvecklingsmöjligheter

För att säkerställa att det lönar sig att jobba även fortsättningsvis och att alla ska kunna leva på sin lön, ser vi att sänkta skatter fortsatt är en viktig fråga för oss moderater. Genom att prioritera kommunens kärnuppgifter och arbeta långsiktigt med kommunens effektivitet så har vi kunnat sänka skatten med 65 öre mellan åren 2017-2020, från 18,64 kronor i skatt på varje intjänad hundralapp till 17,99 kronor. Detta har vi gjort med bibehållen kvalitet i verksamheterna under samma period. Vi ser samtidigt att andra kommuner drivs mer effektivt då det finns kommuner jämförbara med Lidingö som har ända upp till 1 krona lägre skatt utan att kvaliteten är sämre. Lidingö ska närma sig dessa i effektivitet och skattetryck.

Skattesänkningar står inte i motsats till god kvalitet inom skola, vård och omsorg på Lidingö, utan kan tillsammans med effektiviseringar och prioriteringar verka för en bättre kommun som helhet.

Moderaterna vill skapa förutsättningar för näringslivet att växa, både så att företag som redan finns på Lidingö kan fortsätta att expandera och genom att nya företag etablerar sig.

Lidingö ska fortsätta att vara en grön ö vilket gör att möjligheterna att upplåta ny mark till företag är begränsade. Men det finns i dagsläget gott om tomma lokaler som kan fyllas av livskraftiga företag och vi Lidingömoderater vill se att lokalt företagande som bidrar till att närservicen prioriteras.

Vi vill öka andelen kommunal verksamhet som konkurrensutsätts. Verksamheter som kan effektiviseras och generera bättre resultat bör bedrivas i den regi som möjliggör detta. Lidingö stad har i dag en större offentlig sektor och färre privata alternativ än likartade kommuner. Valfriheten och de privata alternativen ska succesivt öka. Fastigheter som inte är strategiska, miljömässigt eller kulturellt värdefulla ska avyttras.

Lidingömoderaterna tror på att stimulera företagsamhet genom att skapa kontakter mellan det lokala näringslivet och skolan samt genom att stimulera gymnasieelever att vilja lära sig mer om och att prova på eget företagande.

Lidingö drabbas hårt av den kommunala inkomstutjämningen. För 2021 kommer Lidingö belastas med cirka 740 mnkr, motsvarande cirka 4 kr per intjänad hundralapp i kommunalskatt. Det är över 15 000 kr/invånare. Få kommuner drabbas lika hårt som Lidingö.

Lidingö är enligt Svenskt Näringsliv en av landets bästa kommuner när det gäller företagsklimat. Vi moderater vill säkerställa att det förblir så. Den kommunala förvaltningen är kompetent, lättillgänglig och servicevänlig och hanterar företagens ärenden både korrekt och snabbt.

Lidingö tilldelades 2019 utmärkelsen Sveriges Digitaliseringskommun. Lidingö har visat att det går att balansera effektivitet och innovation med ökad service och kvalitet till företag och invånare samtidigt som vi sparar på resurser och skattemedel. Lidingömoderaterna ser förstås att det arbete som lett fram till utmärkelsen ska fortsätta.

Företagen upplever att samarbetet med kommunen har förbättrats betydligt på senare år, samtidigt som de betonar nödvändigheten av goda kommunikationer och ett brett lokalt serviceutbud.

Moderaterna vill därför

 • Verka för att alla ska kunna leva på lön från eget arbete.
 •  Öka kommunens effektivitet och sänka skatten.
 •  Underlätta medborgarnas val av bäst fungerande alternativ, oavsett om det är förskola, skola, vård eller omsorg.
 •  Uppmuntra till företagande redan i grundskolan, i alla gymnasieprogram och till nyanlända.
 • Kommunen hanterar företagens ärenden korrekt och snabbt.
 •  Prioritera lokala företag som bidrar till närservice när nya lokaler finns tillgängliga.
 •  Fortsätta bedriva en nära dialog med näringslivet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att starta och driva företag på Lidingö.
 •  Minska kommunal konkurrens från sektorer där det finns privata aktörer.
 •  Samarbeta med lokala företag för ökad trygghet och minskad brottslighet.
 • Prioritera kommunens kärnuppgifter och arbeta långsiktigt med förvaltningarnas effektivitet.
 •  Öka andelen privata alternativ där behov finns, genom att löpande se över
  kommunens verksamheter.
 •  Underlätta för fristående verksamhetsenheter inom förskola, skola och omsorg för att kunna erbjuda Lidingöborna bästa möjliga kvalitet.

Ansvarig Ekonomi & näringsliv

Vill du engagera dig?

Bli medlem i moderaterna! Vi behöver ditt stöd och engagemang så vi kan bli ännu starkare här på Lidingö.
Kontakta oss gärna och berätta mer om vem du är, vad du vill. Har du kanske något specialintresse, något du brinner för, något extra att bidra med?