utbildning

"Skolans verksamhet ska främst inriktas på att öka alla elevers kunskaper, med målet att alla elever ska ha fullständiga avgångsbetyg."

900-skolan

Moderaterna vill därför

Utöka antalet gymnasieplatser på Lidingö genom att underlätta för etablering av nya gymnasieskolor.

Att staden tar fram bygghandlingar och får till stånd ett bygglov för en utbyggnad av Hersby som snabbt kan initieras vid behov.

Utveckla Ungt Företagande i den kommunala skolan till att omfatta även grundskolan och elever på gymnasiets introduktionsprogram.

Säkerställa att SFI (svenska för invandrare) och Komvux ställer höga krav på eleverna avseende kunskap, resultat och närvaro.

Minska lärarnas administrativa sysslor och öka antalet lärarledda timmar för att höja kunskapsnivån.

Införa en kvalitetssäkring för de kommunala skolorna som omfattar en tidig identifiering av barn i behov av särskilt stöd (särskilt begåvade barn och barn som riskerar att halka efter rent kunskapsmässigt) samt insatser och uppföljning som baseras på evidens.

Undersöka en möjligheten att införa en kvalitetspeng som premierar skolor som uppfyller ett urval av kvalitetskriterier, exempelvis en hög kunskapsprogression vad gäller elevernas prestation i nationella proven mellan olika årskurser och en viss procentandel behöriga lärare.

Ökat fokus på matematik, naturvetenskapliga ämnen och språk.

Ett digitalt kompetenslyft där även programmering ska förstärkas och tydliggöras i undervisningen.

Ta fram förslag på delfinansiering så att skolans personal kan fortbilda sig och fler pedagoger bli behöriga.

Fortsätta satsningen på konkurrenskraftiga lärarlöner.

Att fritidshem och fritidsklubbar ska uppmuntras att samarbeta med föreningslivet.

Att stöd och hjälp för att stärka elevernas psykiska hälsa ska sättas in tidigt. Projektet ökad skolnärvaro ska fortsätta.

Öka samarbetet inom stadens förvaltningar och med föräldrar i insatser avseende ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak)

Ansvarig Utbildning

Läs mer om vår politik

Byggnation

Lidingös enastående läge alldeles intill huvudstaden ger speciella fördelar. Samtidigt som vi får ta del av Stockholmsregionens stora utbud, erbjuder vår centralt belägna ö såväl båt-, bad- och skärgårdsliv som gröna oaser av lugn och stillhet. Med ett återhållsamt bostadsbyggande bevarar vi bäst Lidingös gröna karaktär.
LÄS MER

Ekonomi & näringsliv

Vi prioriterar alltid ordning och reda i ekonomin. Det är en förutsättning för en välfungerande kommun och för att kunna tillgodose en välavvägd skattenivå. Det är viktigt att det lönar sig att jobba - för alla Lidingös invånare. Att sänka skatten för dem som behöver det mest, när ekonomin tillåter, är därför alltid en prioritet.
LÄS MER

Idrott & kultur

Ett rikt idrottsliv utgör en viktig del av vårt lokalsamhälle. Idrotten stärker livskvaliteten, ger trygghet och skapar gemenskap.
I en tid med stora kulturella motsättningar behöver vi mer än någonsin ett levande kulturliv och ett starkt civilsamhälle.
LÄS MER

Integration

Vårt mål med integrationsarbetet på Lidingö är att nyanlända så snart som möjligt ska kunna försörja sig själva och sina familjer. De insatser och bidragssystem som Lidingö kontrollerar ska syfta till att individen ska nå egen försörjning.
LÄS MER

Klimat & miljö

Vi arbetar för en långsiktigt hållbar miljöpolitik och eftersträvar en balans mellan miljöhänsyn, ekonomi och sociala frågor. Möjlighet till rekreation och friluftsliv främjar både till fysisk och social hälsa för Lidingöborna.
LÄS MER

Omsorg & stöd

Det ska vara tryggt, säkert och stimulerande att leva och åldras på Lidingö. Vår vision omfattar också Lidingöbor med funktionsvariationer, som skall leva ett värdigt och meningsfullt liv. Vår utgångspunkt är en grundläggande tro på att människor vill fatta egna beslut om hur de ska leva sina liv.
LÄS MER

Trygghet & säkerhet

Lidingömoderaterna står alltid på brottsoffrets sida. Brottsofferperspektivet vägleder vår syn på hur brottsligheten ska bekämpas. När Lidingöbor känner sig otrygga måste samhället agera kraftfullt. Det är en rättighet att kunna känna sig trygg på Lidingö.
LÄS MER

Utbildning

I skolan skall det vara lugnt och tryggt, med ordning och studiero. Föräldrar ska vara trygga med att lämna sina barn i såväl förskola som skola och veta att verksamheten håller en hög pedagogisk kvalitet.
LÄS MER

Väg & trafik

Vår grundläggande princip är att alla trafikslag ska behandlas lika. Kommunen ska inte bestämma vilket trafikslag en medborgare ska använda, utan det är upp till var och en att bestämma. Bilparkeringen på ön ska vara avgiftsfri för kommunens invånare.
LÄS MER

Vill du engagera dig?

Bli medlem i moderaterna! Vi behöver ditt stöd och engagemang så vi kan bli ännu starkare här på Lidingö.
Kontakta oss gärna och berätta mer om vem du är, vad du vill. Har du kanske något specialintresse, något du brinner för, något extra att bidra med?